1: Innledning

Dette er et historisk dokument som markerer innledningen på en ny storkommune.

Fusjonen av fem kommuner og 5 IKSer gir store muligheter for fremtiden. Fusjonen gjør det også vesentlig lettere å opprettholde gode tjenester til befolkningen enn hva de fem kommunene hadde hatt forutsetninger for hver for seg....  les videre her

2: Hovedlinjer i budsjettet

Det er knyttet store forventninger til den nye kommunen, som vil ha omlag 3500 ansatte og 3,5 milliarder kroner til disposisjon.

Regjeringen lanserte fire mål for kommunereformen hvor "bærekraftige og økonomisk robuste kommuner" var ett av dem.... les videre her

3: Overordnede føringer og målsettinger

Indre Østfold kommunes visjon er "På kornet!".

Som visjon uttrykker "På kornet" ambisjonen om presisjon og leveranseevne, om å ta de riktige beslutninger og utføre de riktige handlinger til rett tid.... les videre her

4: Klimabudsjett

Indre Østfold kommune har laget sitt første klimabudsjett. Dette er gjort i samarbeid med Klima Østfold og fire andre Østfoldkommuner.

Klimabudsjettet må ses på som et førstegenerasjonsbudsjett som vil være i kontinuerlig utvikling.... les videre her

5: Budsjettforutsetninger

Kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ligger an til å bli 4,9 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2019 (RNB 2019).

I statsbudsjettet pekes det på økende sysselsetting og høyt nivå på personlige skatteyteres utbytteinntekter som forklaring på merskatteinngangen.... les videre her

6: Budsjett per område

Stabsområdene i Indre Østfold kommune er sentralisert og har stor grad av samhandling på tvers for samlet å løse arbeidsoppgavene. Ansatte i disse områdene bistår og leverer tjenester til rådmannen og kommunalområdene på administrativt nivå.

Figuren under viser områdene som dekker stabsfunksjonene i Indre Østfold kommune.... les videre her

6.1: Stabsfunksjoner

Stabsområdene i Indre Østfold kommune er sentralisert og har stor grad av samhandling på tvers for samlet å løse arbeidsoppgavene. Ansatte i disse områdene bistår og leverer tjenester til rådmannen og kommunalområdene på administrativt nivå.

Figuren under viser områdene som dekker stabsfunksjonene i Indre Østfold kommune.... les videre her

6.2: Oppvekst

Indre Østfold preges i hovedsak av gode oppvekst- og levekårsforhold for det store flertallet av befolkningen, men tendensen til økt ulikhet mellom inntektsgrupper gjelder også for Indre Østfold.

Indre Østfold har levekårsutfordringer og frafallet i videregående skole er over gjennomsnittet.... les videre her

6.3: Helse og velferd

I likhet med Norge forøvrig, forventer Indre Østfold kommune et betydelig press på sine leveranser som følge av demografiske endringer i befolkningen og fortsatt oppgaveoverføring fra spesialist- til kommunehelsetjenesten.

Helse, pleie og rehabilitering forventes derfor i årene som kommer å måtte disponere en stadig større del av kommunens inntekter.... les videre her

6.4: Stedsutvikling og innbyggerdialog

Det er en målsetning at Indre Østfold kommune skal opprettholde og videreutvikle gode og attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn i hele den nye kommunen.

Med vår lokalisering midt i Viken, med flotte naturområder og stort lokalt engasjement, har vi alle muligheter hvis vi utnytter ressursene våre godt.... les videre her

6.5: Næring, plan og teknikk

Seksjon næring vil ha fokus på næringsutvikling, herunder landbruk.

Tilrettelegging for nye arbeidsplasser og samarbeid med eksisterende næringsliv er en sentral arbeidsoppgave.... les videre her

Måldokument - vedlegg til økonomiplan

Måldokumentet tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål. 

Hovedmål 1: Indre Østfold kommune skal redusere sosiale forskjeller, og forventet levealder skal øke og ikke ligge under landsgjennomsnittet.... les videre her

Spørsmål og svar til budsjettet for 2020 og økonomiplan for 2020-2023

Her finner du spørsmål og svar til budsjettet for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.... les mer her.